تداوم دهنده راه امامت
می 16, 2022
تفرقه هم سنگ عذاب است
می 25, 2022
 
 

بعثت ، غدیر ، عاشورا و انتظار اینها چهار فصل پی در پی و دلیل ماندگاری تشیع است و شیعه مذهب بی آینده و امید نیست.
انتظار راهی است به سمت آینده
هیچگاه امید از دل شیعیان بیرون نمی رود.