سلمان فارسی که بود؟
آوریل 15, 2022
اربعین تشیع را به جهان معرفی کرد!
آوریل 18, 2022
 
 

شعری که در بین پیر و جوان در حال گفتگوست ، شعر همای رحمت شهریار است.
این شعر ، شاهکار شهریار است.
این شعر را نمی توان با هیچ چیزی از جهت ارزش و جایگاه ، مقایسه کرد.
چرا که شعر همای رحمت ، چراغ راهنمای نسل و آینده ماست و معرف امام علی (ع) و ادب و اخلاق و ... است.
زنده باد شهریار و زنده باد آذری زبانان جهان