با رهبری فیلم می دیدیم
آوریل 5, 2022
زنده باد شهریار،زنده باد آذر زبانان جهان
آوریل 16, 2022
 
 

حقیقتا این نکته جایی بس تامل دارد که چرا بین صحابی پیامبر ، تا این حد تفاوت درجه وجود دارد ، به طوری که می گویند : اگر ابوذر معارفی که سلمان می دانست را متوجه می شد ، کافر می شد.
طبیعتا اگر ما این سطح تفاوت ها را درک کنیم ،به جاذبه آهنربای پیامبر هم می رسیم که چگونه همه را به سمت خود جذب می کرد و شناخت این صحابی ، منجر به شناخت خود پیامبر و دین اسلام می شد.