شهید قدوسی زنده است!
آوریل 3, 2022
روی زمین نشستن آیت الله طالقانی
آوریل 4, 2022
 
 

این انقلاب بر روی خون شهدا استواره.
هزاران نفر پر پر شدن تا نهال انقلاب اسلامی رشد کنه.
یکی از همین وقایع مهم تاریخی ، واقعه 17 شهریوره که شهدای زیادی توو این روز ، در راه انقلاب اسلامی جان دادن.
هر قدر هم از کار های رضا خان و پسرش بگیم ، باز هم باید بپذیریم که این ها نماد های طاغوتی گری هستن.
انقلاب ما اومد تا این روند رو تغییر بده.